سه‌شنبه 16 تير 1394 فرصت ها و تهدید ها

فرصتها (محیط خارجی):

1- واقع شدن استان در کریدور شمال- جنوب کشور و همجواری با قطبهای توسعه یافته صنعتی و کشاورزی کشور (اصفهان، شیراز، اهواز و عسلویه)
2 - قابلیت توسعه صنعتی استان بویژه در زمینه صنایع نفت وگاز ،پتروشیمی وصنایع فراوری مواد معدنی
3- نزدیکی به خلیج فارس وبنادر حاشیه آنبه منظور انجام مبادلات اقتصادی وبازرگانی و جذب گردشگر ان وسرمایه گذاران کشورهای حوزه خلیج فارس
4- برخورداری از ظرفیت جذب سرمایه وافزایش درآمد زایی در بخش گردشگری
5-برخورداری از ظرفیت بالای صادرات آب مخصوصا به کشورهای حاشیه خلیج فارس


 تهدیدها (محیط خارجی):


1- مهاجرت گسترده روستاها وعشایر وحاشیه نشینی در  شهرها
2- عدم برخورداری استان از بخش خصوصی وتعاونی توانمند و عدم آموزش وترویج بازرگانان وتجار،کشاورزان ودامداران
3- عدم توسعه کمی وکیفی سرمایه انسانی در استان ناتوانی در نگهداشت نیروهای متخصص ،کارامد و فعالان اقتصادی
4- عدم وجود زیرساختهای بازرگانی و مبادلات اقتصادی (منطقه ویژه اقتصادی،پایانه صادراتی،نمایشگاه بین المللی،بازارهای سنتی متمرکزوتخصصی)
5- پایین بودن شاخص های توسعه(مشارکت اقتصادی 30.24 درصد ،درآمد سرانه بدون نفت نصف میانگین کشور،رتبه آخر جذب سرمایه گذاری ،نرخ بیکاری 13.22 درصد ،سهم  0.04درصد صادرات غیر نفتی ، سهم 0.4 درصد منابع بانکی،تولید ناخالص بدون نفت نیم درصدکشور)