چهارشنبه 27 تير 1397   14:48:29
شما اینجا هستید :
  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
پنجشنبه 5 فروردين 1395
تلفن خانه  استانداری          14-33226011-074
حوزه استاندار      13 - 33227112      
مدیرکل حوزه استاندار 103
کارشناس امنیتی دفتر –  بارانی 103
مشاورین -موسوی اطهر 184
مشاورین داربام-بهادری -درخشان 183
بسیج            بسیج         33223501 118
دفتر بازرسی 199
هیأت تخلفات اداری
آبدارخانه محسنی -دانشی
    روابط عمومی                  33225119 - 33227610
رئیس 122
کارشناس جعفری –حسینی 122
 حراست                                         33227620
مسئول دفتر 168
کارکنان حراست اکبری – براتی 169
ماشین نویس خانم منفرد -خانم یوسفی -خانم بهروزی – ملک حسینی 185
کارشناس حراست خانم جمالزاده 124
 گزینش 2281639 - 3227733
رئیس انصاری طلب 121
کارشناس خانم شکوه-اسد زاده – حسین پور 128
حوزه معاونت سیاسی                                                33228914
رئیس دفتر معاون فریدونی 131
امور بانوان و خانواده                                                   33225890  
مدیرکل رحمانی 119
کارشناسان غریبی – فرهادی – محمد حسینی- صبوری 119
پدافند غیر عامل مدیرکل 188
کارشناسان پدافند غیرعامل فتاحی- حسینیان 193
دفتر امنیتی و انتظامی                  33224336
مسئول دفتر رئیسیان 156
مرفوم  سامی پور 184
دبیرخانه قاچاق کالا و ارز بخشایش – بهمنی – قربانی 126
امور اتباع خارجی  کریمی نژاد-انصاری-ناطقی-غلامی 197
دفتر سیاسی و انتخابات                         33227514
معاون دفتر فتاحی
مسئول دفتر کرمی 130
کارشناسان محمدیان- اسفندیاری- حسینیان – کشاورز- خانم پورعلمی 175
کارشناسان شریفی – نوری – رخ فروز-مبشری-صمدی 171
دفتر امور اجتماعی و فرهنگی                  33227425
مسئول دفتر سینایی 166
معاون – کارشناسان پرواز-کناری-قائمی -علیپور 191
کارشناسان حسینیان- صالح نسب 125
حوزه معاونت پشتیبانی        33227215 157
رئیس دفتر – کارشناس بارانی – قاسمی 157
اداره کل امور اداری و مالی                       33227878
مسئول دفتر جوادی 154
معاونین بوستانی 165
رئیس امور اداری- معاون – کارشناس کرمی –معصومی-رضایی-اسدزاده 152
کارشناس خانم برکت 204
کارشناسان خانم حسینی- کیامرثی- نوریان 142
دبیرخانه برهمن- بیژنی- خسروی-شاکری-دیماز 148
ماشین نویس روشنک – ذبیحیان نژاد 151
بایگانی – جمعدار اموال پیراسته 133
اداره خدمات عبدی پور -افسردیر 136
کارپردازان دهقان – سادات 136
نقلیه حبیبی 192
آبدارخانه صادقی – احدیان 104
اطلاعات درب ورودی مرادیان 198
رئیس اداره بودجه و تشکیلات و کارشناسان خلقی اصل-حسین زاده-نوری-محقق-جعفری-سیاوش 150
امور مالی
ذیحساب محمدحسینی 155
رئیس اداره امور مالی محمدیان 176
حسابداری بردیان 181
حسابداری پیراسته-خانم عبداله پور -کنکاش 172
بایگانی حسابداری غلامزاده 179
دیوان محاسبات نیکبختیان – اسلام نژاد
دفتر اقتصادی              33233677
مدیر کل سهمگین 149
کارشناس عبدپور-فرهادی-فاطمیان-جریده 134
معاون و کارشناسان باقرپور- رضایی-فروزنده 182
معاون وکارشناسان راستین- توفیقیان-افراشته-امیدی پور 196
دفتر فناوری اطلاعات     33227520
معاون رسولی 189
مسئول دفتر معصومی 189
کارشناس عباس پور 189
کارشناسان عابدینی-ملک پور – رحیمی 189
حوزه معاونت عمرانی     33227325
رئیس دفتر عمرانی 226
مشاور معاونت عمرانی - کارشناسان افشون – عبدالی- غلامحسین یزدانپناه 227
سامد 178
دفتر فنی          33233508
مسئول دفتر دانش 187
کارشناس آزادی-پورعلی 220
کارشناسان زمانزاده-پورشریف - امیری 222
کارشناسان شرفی – یزدانپناه 227
امور پیمانکاران اسکندری 217
ماشین نویس خانم آغاز 163
کارشناس گلستانی 123
کارشناسان بوستانی – لواء – وحید امیری 221
مدیریت بحران       11 - 33230910
مسئول دفتر محمدی 213
کارشناسان زمانی-هاشمی مهر - احمدی – حاجی زاده 213
محمدی- رضوی- حسین زاده 129
دفتر امور شهری و شوراها  33233513
مسئول دفتر فروزان 200
معاون عسکری- موسوی 139
کارشناسان شهامت – شهرامی – امین نژاد-دهبانی 141
کارشناسان خانم میرزایی-باقرفرد - پوزشیان – عمادی 138
کارشناسان افتخاری-پورحسینی-خانم توکل 194
دفتر امور روستایی 33233514
مسئول دفتر فرهادی 225
کارشناسان خانم کریمی 186
کارشناسان فرخی – کریمی – نوری پور 135
معاون -کارشناسان اکابر- مظاهری 124
مجری سایت:شرکت سیگما